Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 25. april 2018

*For enkelte organisasjonsformer vil det være lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.